GDAC 호가 단위 (2019.01.08 업데이트)

GDAC 호가 단위는 아래와 같습니다. 

호가
호가단위
이상 미만
   0.00000001    0.00001    0.00000001
   0.00001    0.00005    0.00000005
   0.00005    0.0001    0.0000001
   0.0001    0.0005    0.0000005
   0.0005    0.001    0.000001
   0.001    0.005    0.000005
   0.005    0.01    0.00001
   0.01    0.05    0.00005
   0.05    0.1    0.0001
   0.1    0.5    0.0005
   0.5    1    0.001
   1    5    0.01
   5    10    0.1
   10    50    0.1
   50    100    0.1
   100    500    0.5
   500    1000    1
   1000    5000    5
   5000    10000    10
   10000    50000    50
   50000    100000    100
   100000    500000    500
   500000    1000000    1000
   1000000    5000000    1000
   5000000    10000000    1000
   10000000    50000000    1000
   50000000      1000

***

2019년 1월 8일 16:00 이전의 미체결 주문은 기존의 호가 기준대로 주문이 그대로 남아있게 됩니다.
2019년 1월 8일 16:00 이후의 주문은 바뀌는 호가 정책이 적용됩니다.